Çevreye duyarlı endüstriyel projeler…

Sanayi devrimi ve sonrasında artan endüstriyel üretim neticesinde, büyük miktarlarda oluşan atıklar, günümüzde çevre kirliliğini ve çevresel sorunlarını arttırmıştır. Endüstriyel kirliliğin arttığı dünyamızda doğal kaynakların giderek tükenmesi ile birlikte atıkların geri kazanımı gittikçe önem kazanmıştır.

Uluslararası platformlarda endüstriyel kaynaklı çevre problemlerinin çözümü için birçok çalışmalar yapılmış ve çevre yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem ve temiz üretim uygulamalarına yapılacak yatırımlar ile endüstriyel kuruluşların çevresel performanslarını artırmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik performanslarını ve kurumsal prestijlerinin de olumlu yönde etkileneceği, büyüme ve verimlilik artışlarına katkı sağlayacağı görülmüştür.

Bununla birlikte son zamanlarda su, enerji ve malzeme gibi kaynakların en az kullanımını ve atıkların en aza indirimini amaçlayan yeşil üretim uygulamaları başlamıştır. Uluslararası düzeyde ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı ile işletmeler, çevreye duyarlı üretim süreçlerinde, çevreye olumsuz etkileri en aza indirerek maliyetlerde azalma yaratmışlardır.

Endüstriyel ekoloji ile aynı yaklaşımı işaret eden endüstriyel simbiyoz ise doğadakine benzer şekilde birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla endüstriyel işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder.

Endüstriyel Simbiyoz için işletmemiz örnek bir proje yürütmektedir. Bu projede, farklı maden ve seramik endüstrisi atıkları ikincil hammadde olarak kullanılmakta ve modüler seramikler, kaplama tuğlaları üretilmektedir.

TEKNİK SERAMİK HİZMETLERİMİZ